Algemene voorwaarden

 1. Over Ketocoaching.be

Welkom op Ketocoahing.be. De website Ketocoaching.be (hierna: de Website) wordt uitgebaat door Keto Coaching Belgium, met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal, Kwinkeleer 20 en ondernemingsnummer BE 0847 551 752 (hierna: “Keto Coaching”).

De Website is een informatieve voedings- en levensstijlwebsite waarop Keto Coaching informatie verstrekt over gezonde voeding en eveneens een platform waarbij online coaching zal aangeboden worden. De Website bestaat uit een betalende klantenzone en een vrij toegankelijke klantenzone.

Elk gebruik van deze Website en van de diensten en producten van Keto Coaching is onderworpen aan deze Voorwaarden.

 1. Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en voor het bestellen en leveren van onze producten en diensten. Lees deze Voorwaarden dan ook aandachtig. De Website is toegankelijk op het adres www.ketocoaching.be.

1.2. Bij het aanmaken van een account zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen hebt van deze Voorwaarden en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw bezoek aan de Website, uw aanmelding voor een account en elk ander gebruik van de Website dan wel onze producten of diensten, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde worden herzien door Keto Coaching. Wij adviseren u dan ook de Voorwaarden regelmatig na te kijken. De nieuwste versie is steeds beschikbaar op de Website.

Artikel 2: Content op de Website

Op onze Website vindt u advies over gezonde voeding terug en daarnaast ook bewegingsadvies. De informatie wordt aangereikt aan de hand van recepten, blogposts met adviezen,….

Verder vind u artikels, video’s, links naar wetenschappelijke onderzoeken en papers over voeding en gezondheid, affiliate links, …

Artikel 3: Aanmaken van een account

3.1. Teneinde de ledencontent te kunnen consulteren dient u een account aan te maken op de Website. Daarnaast dient u een abonnement aan te gaan, waarbij u keuze hebt uit verschillende tarieven en abonnementsformules: maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, …

3.2. Door het aanmaken van een account, verklaart u de Website en de daarop aangeboden diensten te goeder trouw te gebruiken, conform deze Voorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake het bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie).

3.3. Om een account aan te maken op onze Website, wordt u gevraagd om het daartoe voorziene aanmeldingsformulier op de Website volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Het is daarbij niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

3.4. Bij de aanmelding dient u door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje zich akkoord te verklaren met de huidige Voorwaarden en Privacy Policy van de Website. Dit is een vereiste om geldig een account te kunnen aanmaken.

3.5. Keto Coaching behoudt zich het recht voor om uw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Uw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • U verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • U tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • U maakt gebruik van andermans identiteit;
 • U komt één of meerdere in deze Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Keto Coaching kan redelijkerwijze aannemen dat u een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat uw aanmelding niet aanvaard kan worden.

3.6. Vanaf het ogenblik dat uw aanmelding compleet is, ontvangt u een bevestigingse-mail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van uw account.

3.7. U bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens die u opgeeft bij de registratie juist en volledig zijn en verbindt zich ertoe Keto Coaching onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens.

3.8. Het is onze Gebruikers verboden:

 • onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;
 • andere gebruikers van het platform aan te sporen om zo te handelen of zulke handelingen te bevorderen;
 • de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;

3.9. Iedere gebruiker met een account kan op elk ogenblik beslissen om zijn account te verwijderen. Indien u uw account wenst te verwijderen, dient u een e-mail te sturen naar info@ketocoaching.be. Keto Coaching zal alles in het werk stellen om uw account te verwijderen binnen 1 week na ontvangst van uw e-mail.

Artikel 4: Aankoop in de webshop

4.1. In de webshop worden  producten en diensten van onze partners aangeboden. De aankoop van deze producten en diensten is afhankelijk van de voorwaarden van deze partners. De verkoop vindt rechtstreeks plaats tussen de koper en onze partner.

4.2. In onze webshop kunnen ook producten en diensten door Keto Coaching rechtstreeks worden aangeboden. In dat geval zijn volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Bestelling en betaling:

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden zoals opgenomen in deze Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website.

Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. 

Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan het winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering: aan huis, online consulting, in een winkel, afhalen, …. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden zoals opgenomen in deze Voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is de aankoop definitief.

Betaling is mogelijk via bankoverschrijving, mastercard, bancontact of via PayPal.

 1. Levering

Wij leveren enkel in België en Nederland. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.

 1. Herroepingsrecht

Als u goederen of diensten bij ons koopt, hebt u gedurende 14 dagen vanaf de levering of  het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u hebt aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, betalen we u de volledige aankoopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald.

Om uw herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, stuurt u ons een mailtje met vermelding van uw contactgegevens en het factuurnummer. Keto Coaching zal u per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

 1. Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 5: Informatie over de diensten van Keto Coaching

5.1. Keto Coaching verstrekt advies over een gezonde levensstijl onder meer aan de hand van online consults en online coaching programma’s.

5.2. Het door Keto Coaching gegeven persoonlijk advies kan echter nooit professioneel medisch advies vervangen en wij kunnen geen diagnoses stellen, noch kunnen wij een bepaalde medische aandoeningen behandelen. Keto Coaching raadt u aan om steeds een arts te consulteren voor het stellen van diagnoses en het behandelen van specifieke aandoeningen. In geval van twijfel over het advies van Keto Coaching in uw specifieke situatie raden wij u steeds aan uw arts te consulteren.

5.3. Indien u gebruik maakt van het advies van Keto Coaching dat doet u dit uitsluitend op uw eigen risico. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Keto Coaching voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.6. Keto Coaching besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan ten alle tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Keto Coaching is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. fouten in prijsopgave,…).

6.7. Keto Coaching zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem en haar databanken te beschermen. Keto Coaching zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan anti-virus beveiligingen. Keto Coaching heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid, zal Keto Coaching (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website.

6.8. Keto Coaching stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Keto Coaching echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal Keto Coaching alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

6.9. De websites waarnaar Keto Coaching linkt, worden niet door Keto Coaching beheerd, gehost of onderhouden. Keto Coaching is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

6.10. De informatie op de Website en de inhoud van de blog, inclusief tekst, afbeeldingen en geciteerde statistieken, evenals al het andere materiaal dat hierin is opgenomen (‘de inhoud”), is alleen voor informatiedoeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies, medisch advies, medische diagnose en/of behandeling en kan in geen geval beschouwd worden als advies op psychologisch of medisch vlak of op welk vlak dan ook. Alle informatie op de Website is steeds slechts informatief en voor een correcte diagnose van één van de medische aandoeningen die op de Website worden omschreven dien je steeds een arts te consulteren. Negeer geen medisch advies en raadpleeg altijd uw arts als u vragen heeft over een medische aandoening of voordat u iets implementeert dat u heeft gelezen of gehoord in onze inhoud of tijdens eventuele webinars, life video’s, enzovoort.

6.11. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Keto Coaching voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1. Keto Coaching is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, in eigen naam te gebruiken, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken.

7.2. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de recepten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

Artikel 8: Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Keto Coaching niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Onderhavige Voorwaarden evenals elk gebruik van de Website of diensten en producten van Keto Coaching worden beheerst door het Belgisch Recht.

9.2. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen waartoe deze Voorwaarden of de diensten en producten van Keto Coaching aanleiding zouden kunnen geven.

Scroll naar boven