Algemene voorwaarden coaching trajecten - diensten

Deze voorwaarden zijn aanvullend op de algemene gebruik- en verkoopsvoorwaarden op de site  

Op alle diensten van Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

artikel 1 – algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium.

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdracht: de tussen Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium en opdrachtgever of cliënt gesloten overeenkomst van opdracht. Hieronder vallen: alle pakketten en coachinggesprekken (inclusief intake, opvolggesprekken en dagcoaching, waar van toepassing).

– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium geleverde diensten.

– Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium wordt begeleid of de door opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.

– Schriftelijk: email of post.

 1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium schriftelijk zijn bevestigd. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

artikel 2 – opdracht
a. Offertes van Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

 1. De opdracht is een inspanningsovereenkomst voor zowel Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium, als de opdrachtgever, als de cliënt. Hiermee verbindt men zich tot een optimale inzet.
 2. Een opdracht tot begeleiding door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 3. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.
 4. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
 5. De door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.
 6. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium behoudt het recht data of locaties te wijzigen/ te annuleren. Indien de opdrachtgever/cliënt niet akkoord is kan men kosteloos afzien van het coachingtraject.

artikel 3 – tarieven
a. De door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen, indien nodig, apart in rekening worden gebracht.

 1. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.
 2. De honorering die Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
 3. Indien Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 1 maand van te voren aan de opdrachtgever/cliënt melden. Indien de opdrachtgever/cliënt niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium en de opdrachtgever/cliënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 1 maand onder de eerder overeengekomen voorwaarden door.
 4. Indien de cliënt niet tijdig op een intake of consult afspraak arriveert, in persoon dan wel via videogesprek of telefonisch, zal Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

artikel 4 – betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient te geschieden vooraf en dient te worden overgemaakt op de bankrekening van Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium

 1. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.
 2. Indien de opdrachtgever/cliënt niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever/cliënt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van €100,-.
 3. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

artikel 5 – vertrouwelijkheid
a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Indien en voor zover Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien.
 2. De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

artikel 6 – aansprakelijkheid
a. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium gegeven adviezen.

 1. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.
 3. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium kenbaar te maken.

artikel 7 – intellectueel eigendom
a. De door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium uitgebrachte adviezen en/of rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.

 1. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikking stelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals eventueel aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium nodig.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

artikel 8 – opzegging
a. De opdrachtgever/cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. Algemeen geldt dat de opdrachtgever/cliënt de kosten van alle coachgesprekken en dagcoaching vooraf geheel voldoet aan Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium. Voorts geldt dat de opdrachtgever/cliënt een aangekocht coaching pakket op maat vooraf geheel voldoet aan Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.

 1. Annulering van een pakket, coachgesprek of dagcoaching is kosteloos mits deze uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvangsdatum wordt doorgegeven.
 2. Bij een annulering minder dan 48 uur voor de aanvangsdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 3. Bij een annulering minder dan 24 uur voor de aanvangsdatum vindt er geen restitutie plaats.
 4. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld.

artikel 9 – ontbinding
a. Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:

– de opdrachtgever/cliënt in verzuim is;

– de opdrachtgever/cliënt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;

– opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke (al dan niet medische) informatie vóór/bij aanvang en voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;

– cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

 1. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever/cliënt tegenover Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium zijn toe te rekenen. Wanneer Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor één der partijen. Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

artikel 10 – toepasselijk recht
Op alle betrekkingen tussen Sofie Van Steenberghe – Keto Coaching Belgium en de cliënt en/of opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Scroll naar boven