insuline resistentie deel 4 HOMA-IR homeostatic model assesment of insuline resistance score

HOMA-IR score – het insulineresistentie model

HOMA-IR homeostatic model assesment of insulin resistance – het insulineresistentie model op basis van nuchtere glucose- en insulinewaarden