PRIVACY & COOKIE-POLICY

www.ketocoaching.be
Laatst bijgewerkt op 01/10/2019

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Keto Coaching, met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal, Kwinkeleer 20 en ondernemingsnummer BE0847 551 752. (hierna: “Keto Coaching”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.ketocoaching.be en door het gebruik van deze Website en de op deze Website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Keto Coaching stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Keto Coaching.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Bij het aanmaken van een account: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
  • bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres en voornaam;
  • bij het plaatsen van een bestelling: uw contact-en adresgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel: BTW-nummer);
  • Bij intekening voor het coachingprogramma- online coaching – online coachingprogramma : uw accountgegevens zoals hierboven vermeld, alsook volgende persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, kinderen, beroep, sport, contactpersoon in geval van nood, adresgegevens, e-mail, telefoon en eventueel medische gegevens (laboratorium resultaten van bloedonderzoek of andere medische onderzoeken, medische achtergrond) die u wenst te delen zowel online als offline, alsook alle informatie die u deelt in het forum en de ‘vraag en antwoord’ sectie op de site en in de ledenzone;
  • Indien u ons contacteert via mail of telefoon: de gegevens die u ons meedeelt;

2.2. Keto Coaching kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (cfr. artikel 8);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Keto Coaching zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Keto Coaching om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de diensten van Keto Coaching en onze Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;

het geven van (online) coaching op basis van uw expliciete en voorafgaande toestemming én op basis van de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;

het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

Uw Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Keto Coaching uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Keto Coaching , haar producten en/of diensten. Keto Coaching kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van de door ons bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Keto Coaching, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien zij failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Keto Coaching geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Keto Coaching zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Keto Coaching zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Profilering
Keto Coaching doet aan profilering en bezorgt u aanbiedingen op maat indien voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan ten alle tijd ingetrokken worden.

3.5. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Keto Coaching uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Keto Coaching zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Keto Coaching en u.

De persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt bij het intekenen op een online coachingtraject en die als bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden beschouwd overeenkomstig artikel 9 GDPR, zullen in elk geval verwijderd worden 1 jaar na het beëindigen van het online coaching traject.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Keto Coaching. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en profilering; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail (info@ketocoaching.be), hetzij per post naar Keto Coaching Kwinkeleer 20, 1760 Roosdaal of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat profiling indien en voor zover u hiervoor toestemming geeft.

U zal door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Keto Coaching aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw Persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van KETO COACHING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
PHP Session ID Ketocoaching.be Gebruikersgegevens voor verschillende pagina’s opslaan voor functionele doeleinden. Dit wordt gebruikt om het script van de startpagina te laten werken. Einde van de browsersessie

__cfduid CloudFlare Cookie die is gekoppeld aan sites met behulp van CloudFlare, wordt gebruikt om de laadtijd van pagina’s te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om beveiligingsbeperkingen te overschrijven op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt. Het bevat geen informatie over gebruikersidentificatie. 1 jaar

__stripe_mid Stripe Stripe wordt gebruikt om betalingen via creditcard te doen. Stripe is een cookie om te onthouden wie u bent en om Ketocoaching.be toe te staan om betalingen te verwerken zonder enige informatie van de creditcard op zijn eigen servers op te slaan 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-necessary

cookielawinfo-checkbox-non-necessary CookieLawinfo.com Deze cookies bewaren uw voorkeur betreffende uw goedkeuring over noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies. U kan deze voorkeur ten allen tijde aanpassen. 1 jaar

mp_*_mixpanel FontAwesome Vereist om de Font Awesome-service te gebruiken, voor het weergeven van pictogrammen. 1 jaar
pmpro_visit Paid Membership Pro Handelslidmaatschappen. Deze cookie is nodig om lid te worden. Het houdt ook diegenen die lid zijn geworden ingelogd. 1 jaar
woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart wp_woocommerce_session_* WooCommerce Deze cookies worden gebruikt voor het correct functioneren van het winkelmandje. Max 30 dagen

wordpress_logged_in_* Ketocoaching.be Deze WordPress-cookie wordt gemaakt wanneer een gebruiker zich aanmeldt. Einde van de browsersessie

wordpress_sec_* Ketocoaching.be Deze cookie wordt gebruikt voor authenticatie via SSL, het slaat uw authenticatiegegevens op en wordt geleverd voor / wp-admin en / wp-content / plug-ins. Einde van de browsersessie

wordpress_test_cookie Ketocoaching.be Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren. Einde van de browsersessie
wfwaf-authcookie-* Ketocoaching.be Deze cookie wordt ingesteld door de WordPress beveiligingsplug-in “Wordfence”. Het wordt gebruikt om het inlogverzoek van de gebruiker te verifiëren. 1 dag

wp-settings-* Ketocoaching.be Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface en werking van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website. 1 jaar

wp-settings-time-* Ketocoaching.be Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website. 1 jaar

Niet-functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
__utma
__utmz
_ga
Google Analytics Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. 2 jaar
tk_ai

tk_tc Jetpack Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. Einde van de browsersessie

_fbp Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders

Het belangrijkste doel van deze cookie is: Targeting / adverteren 3 maanden
mailchimp_landing_site MailChimp Deze cookie wordt gebruikt om te meten welke pagina als eerste werd bezocht op ketocoaching.be 1 maand

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@ketocoaching.be per post naar Keto Coaching, Kwinkeleer 20, 1760 Roosdaal, of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Scroll naar boven